Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:02
- Nejdøív ona.
- Tady rozkazujeme my.

1:16:06
Dobøe, ale udìlejte nìco s tímhle.
Pojd' sem. Tady.

1:16:11
Použijte proud o vysoké teplotì. Plný tlak.
1:16:22
68.
1:16:26
- Namìøeno 47.
- Dobøe. Ted' toho chlapa.

1:16:30
Ted' 40.
1:16:33
Stupeò tøi a pìt.
1:16:35
Namìøili jsme 38.
1:16:38
32.
1:16:41
- Kleslo to až na 8.
- Zadržte to dìvèe.

1:16:46
U nìj je hodnota 18.
1:16:50
Ted' 8.
1:16:56
- Je èistá.
- Dobøe. Pøiprav toho chlapa.

1:17:04
Vykazuje 4.
1:17:06
- Zkontrolujte mu nehty.
- Položte sem ruce.

1:17:09
V poøádku.
1:17:11
Upozorním recepci, že jsou na cestì.
1:17:14
Dekontaminace. Jdou k vám.
1:17:44
Pojd'te dál.
1:17:45
Pojd'te dál!
1:17:47
Jen pojd'te... vy chudáèci.
1:17:50
Nevìdìli jsme, kdy vás máme èekat.
1:17:53
Èekali jsem vás vèera k svaèinì,
a potom k veèeøi.

1:17:56
Teprve pøed pul hodinou
jsme zjistili, že jste na cestì.

1:17:59
Cigarety? Americké, anglické, turecké?

náhled.
hledat.