Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:04
Vykazuje 4.
1:17:06
- Zkontrolujte mu nehty.
- Položte sem ruce.

1:17:09
V poøádku.
1:17:11
Upozorním recepci, že jsou na cestì.
1:17:14
Dekontaminace. Jdou k vám.
1:17:44
Pojd'te dál.
1:17:45
Pojd'te dál!
1:17:47
Jen pojd'te... vy chudáèci.
1:17:50
Nevìdìli jsme, kdy vás máme èekat.
1:17:53
Èekali jsem vás vèera k svaèinì,
a potom k veèeøi.

1:17:56
Teprve pøed pul hodinou
jsme zjistili, že jste na cestì.

1:17:59
Cigarety? Americké, anglické, turecké?
1:18:02
Já jsem sestra Rosa. To je sestra Lily.
Budeme se vám snažit zpøíjemnit pobyt.

1:18:07
To je od vás moc milé, ale...
1:18:09
Jistì chcete vidìt své pokoje!
Snídanì je pøipravená,

1:18:12
a pak si budete chtít zdøímnout.
1:18:17
Doktor naøídil,
aby vás až do veèera nikdo nerušil.

1:18:21
Bude mu potìšením,
když s ním poveèeøíte.

1:18:24
- Pøijdete?
- Mnì také bude potìšením.

1:18:27
Výbornì. Bude opravdu rád.
1:18:29
A jsme tady.
1:18:33
Toto je vᚠpokoj, pane Bonde.
1:18:37
Tady máte koupelnu.
1:18:39
A pro vás, mladá dámo,
1:18:42
máme pokoj tady.
1:18:47
Tady máte èisté šaty.
1:18:52
Doufám, že vám padnou.
Vaši velikost nám øekli až vèera.

1:18:56
Když budete cokoliv potøebovat,
zazvoòte na nás.

1:18:59
Jako tøeba dvì letenky do Londýna?

náhled.
hledat.