Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:02
Já jsem sestra Rosa. To je sestra Lily.
Budeme se vám snažit zpøíjemnit pobyt.

1:18:07
To je od vás moc milé, ale...
1:18:09
Jistì chcete vidìt své pokoje!
Snídanì je pøipravená,

1:18:12
a pak si budete chtít zdøímnout.
1:18:17
Doktor naøídil,
aby vás až do veèera nikdo nerušil.

1:18:21
Bude mu potìšením,
když s ním poveèeøíte.

1:18:24
- Pøijdete?
- Mnì také bude potìšením.

1:18:27
Výbornì. Bude opravdu rád.
1:18:29
A jsme tady.
1:18:33
Toto je vᚠpokoj, pane Bonde.
1:18:37
Tady máte koupelnu.
1:18:39
A pro vás, mladá dámo,
1:18:42
máme pokoj tady.
1:18:47
Tady máte èisté šaty.
1:18:52
Doufám, že vám padnou.
Vaši velikost nám øekli až vèera.

1:18:56
Když budete cokoliv potøebovat,
zazvoòte na nás.

1:18:59
Jako tøeba dvì letenky do Londýna?
1:19:03
Už vás nebudu rušit, drahouškové.
1:19:19
- Tak se nasnídáme.
- Jak ted' mužete jíst?

1:19:24
Mám hlad. Kdo ví,
kdy zase bude pøíležitost nìco sníst.

1:19:28
Vemte si to.
1:19:29
Opatrnì. Urèitì tu mají odposlech.
1:19:43
Nevíte...
1:19:45
Napadá vás, co by s námi mohli udìlat?
1:19:49
Nemám ponìtí.
1:19:51
Nejsou tu žádné kliky ani okna.
1:19:57
Takže je to vìzení.
1:19:58
Obložené norkem a s prvotøídní obsluhou.

náhled.
hledat.