Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:30
Jak se cítíte?
1:21:34
Jsem ospalá.
1:21:37
Jak to, že jsme tak usnuli?
1:21:39
V kávì byla nìjaká uspávací látka.
1:21:47
Je èas na veèeøi.
Nemužeme nechat doktora èekat.

1:21:50
To jistì ne. Jste hotová, Honey?
1:21:54
Ano.
1:22:01
Všechno bude v poøádku.
1:22:06
Pojd'te.
1:22:09
Jsem k této pøíležitosti patøiènì odìn?
1:22:11
- Velmi vhodnì.
- Vhodnì k èemu?

1:22:26
Tudy, prosím.
1:22:32
Jsem ráda, že se vám taky potí ruce.
1:22:34
Samozøejmì mám taky strach.
1:22:36
Chovejte se pøirozenì
a nechejte mluvit mì.

1:22:39
Tady je to, prosím.
1:22:41
Doufám, že si pochutnáte.

náhled.
hledat.