Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:01
Všechno bude v poøádku.
1:22:06
Pojd'te.
1:22:09
Jsem k této pøíležitosti patøiènì odìn?
1:22:11
- Velmi vhodnì.
- Vhodnì k èemu?

1:22:26
Tudy, prosím.
1:22:32
Jsem ráda, že se vám taky potí ruce.
1:22:34
Samozøejmì mám taky strach.
1:22:36
Chovejte se pøirozenì
a nechejte mluvit mì.

1:22:39
Tady je to, prosím.
1:22:41
Doufám, že si pochutnáte.
1:23:37
Pojd'te se podívat!
1:23:47
Umìlé osvìtlení. Mužeme být
desítky metru pod hladinou moøe.

1:23:52
Podívejte se. Moøské tulipány.
1:23:54
Rostou šedesát metru pod hladinou.
1:23:56
Milión dolaru, pane Bonde.
1:23:59
Pøemýšlel jste, kolik to stálo.

náhled.
hledat.