Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:24:01
Ano, pøemýšlel.
1:24:10
Promiòte, že vám nepodám ruku.
Jsem trošku neobratný. Mìl jsem smulu.

1:24:14
Obdivovali jste mé akvárium.
1:24:18
Ano. Je to velice pusobivé.
1:24:20
Unikátní technologie, mohu-li
podotknout. Sám jsem ho navrhl.

1:24:24
Vypouklé sklo, 25 centimetru silné,
proto pusobí zároveò jako lupa.

1:24:29
Rybièky si hrají na velryby.
Jako vy na tomto ostrovì, doktore No.

1:24:33
Záleží na tom, pane Bonde,
1:24:36
na které stranì se nacházíte.
1:24:39
Polosuché martini,
citrónová kura, protøepané, nemíchané.

1:24:42
- S vodkou?
- Samozøejmì.

1:24:45
Budeme hned veèeøet.
1:24:48
Musíme si toho hodnì øíct.
A èasu je tak málo.

1:25:13
Doktore No, musím øíct,
že si nevedete špatnì.

1:25:16
Záleží na tom, co z handicapu vytìžíte.
1:25:18
Byl jsem nechtìným dítìtem
nìmeckého misionáøe

1:25:21
a èínské dívky z dobré rodiny.
1:25:23
Stal jsem se pokladníkem nejmocnìjšího
zloèineckého spolku v Èínì.

1:25:28
Tongové jen zøídka vìøí nìkomu,
kdo není pravý Èíòan.

1:25:33
Pochybuji, že ještì nìkdy budou.
1:25:35
Utekl jsem do Ameriky
s deseti milióny dolaru ve zlatì.

1:25:39
A z toho jste zaplatil tuto operaci.
1:25:42
Dobrý nápad, atomová energie.
Jsem rád, že ji umíte zvládat.

1:25:45
Doufám, že vaše dekontaminaèní
komora je skuteènì úèinná.

1:25:51
Pøi své práci jsem se
o radioaktivitì nauèil témìø vše,

1:25:55
ale zadarmo to nebylo, jak vidíte.
1:25:58
Ano.

náhled.
hledat.