Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:25:13
Doktore No, musím øíct,
že si nevedete špatnì.

1:25:16
Záleží na tom, co z handicapu vytìžíte.
1:25:18
Byl jsem nechtìným dítìtem
nìmeckého misionáøe

1:25:21
a èínské dívky z dobré rodiny.
1:25:23
Stal jsem se pokladníkem nejmocnìjšího
zloèineckého spolku v Èínì.

1:25:28
Tongové jen zøídka vìøí nìkomu,
kdo není pravý Èíòan.

1:25:33
Pochybuji, že ještì nìkdy budou.
1:25:35
Utekl jsem do Ameriky
s deseti milióny dolaru ve zlatì.

1:25:39
A z toho jste zaplatil tuto operaci.
1:25:42
Dobrý nápad, atomová energie.
Jsem rád, že ji umíte zvládat.

1:25:45
Doufám, že vaše dekontaminaèní
komora je skuteènì úèinná.

1:25:51
Pøi své práci jsem se
o radioaktivitì nauèil témìø vše,

1:25:55
ale zadarmo to nebylo, jak vidíte.
1:25:58
Ano.
1:26:00
Naše organizace si nìjaký èas
lámala hlavu nad vaším zdrojem energie.

1:26:05
A stále ještì láme, pane Bonde.
1:26:07
Už ne. Odeslal jsem kompletní zprávu.
1:26:10
Nejste s centrálou ve spojení od té doby,
co jste si vyžádal Geigeruv pøístroj.

1:26:15
Ale už je o vás tolik spisu, doktore No.
1:26:19
U nás, u ClA...
1:26:22
U Tongu, které jste okradl.
1:26:25
Až pøijdou potíže, zjistíte,
že tohle je malý, holý ostrov.

1:26:29
Nahraditelný ostrov.
1:26:31
Až splním své poslání,
znièím ho a pøesunu se jinam.

1:26:35
Ale zvyk pátrat se èlovìka nepouští.
Vidím, že se ptáte proè, kdy, kde.

1:26:39
Uspokojím vaši zvìdavost,
protože vím, že jako jediný

1:26:42
dokážete ocenit, co jsem udìlal,
1:26:46
a necháte si to pro sebe.
1:26:49
Okamžik. Není nutné,
abychom ted' do toho pletli to dìvèe.

1:26:55
Pust'te ji. Slíbí, že bude mlèet.
1:26:58
- Ne, já zustanu s vámi.
- Já vás tady nechci.


náhled.
hledat.