Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:27:00
Souhlasím. Nemá tady co dìlat.
1:27:03
Odved'te ji.
1:27:06
Ne!
1:27:08
Ne!
1:27:09
- Stráže ji urèitì zabaví.
- Pust'te mì! Ne!

1:27:15
To je Dom Pérignon, roèník 55.
Byla by škoda láhev rozbít.

1:27:23
Já mám radìji roèník 53.
1:27:27
To bylo neobratné, pane Bonde.
Zklamal jste mì.

1:27:30
Nejsem hlupák,
1:27:32
tak se tak ke mnì nechovejte.
A vrat'te ten nuž, prosím.

1:27:39
Ne každý je génius, že ano?
1:27:42
Odchylování amerických raket
vám opravdu vynahradí, že nemáte ruce?

1:27:47
Rakety jsou teprve prvním krokem,
jak prokazujeme naši moc.

1:27:51
Naši moc? Lidského života si moc
nevážíte, urèitì pracujete pro Východ.

1:27:56
Východ, západ - smìry na kompasu,
jeden stejnì hloupý jako druhý.

1:28:00
Jsem èlenem organizace SPECTRE.
1:28:02
- SPECTRE?
- SPECTRE.

1:28:03
Speciální exekutiva pro kontrarozvìdku,
terorismus, odvetu a vydírání.

1:28:09
Ètyøi základní kameny moci,
v èele s nejlepšími mozky svìta.

1:28:13
Oprava. Zloèinnými mozky.
1:28:15
Úspìšný zloèinný mozek
je vždy na vyšší úrovni. Musí být.

1:28:19
Proè se stát zloèincem?
1:28:21
Západ by urèitì pøivítal
vìdce vašeho... kalibru.

1:28:26
Amerièané jsou hlupáci.
Nabídl jsem své služby. Odmítli.

1:28:29
Stejnì tak Východ.
A ted' za svuj omyl zaplatí.

1:28:34
Svìtová nadvláda. Poøád stejný sen.
1:28:38
Naše blázince jsou plné lidí, kteøí
myslí, že jsou Napoleon... nebo Buh.

1:28:47
Vy se mì vytrvale
snažíte vyprovokovat, pane Bonde.

1:28:50
- Mohl jsem vás zabít už v moèále.
- A proè jste to neudìlal?

1:28:54
Myslel jsem, že jste chytøejší.
Když mi nìkdo stojí v cestì, vìtšinou...


náhled.
hledat.