Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:00
Jsem èlenem organizace SPECTRE.
1:28:02
- SPECTRE?
- SPECTRE.

1:28:03
Speciální exekutiva pro kontrarozvìdku,
terorismus, odvetu a vydírání.

1:28:09
Ètyøi základní kameny moci,
v èele s nejlepšími mozky svìta.

1:28:13
Oprava. Zloèinnými mozky.
1:28:15
Úspìšný zloèinný mozek
je vždy na vyšší úrovni. Musí být.

1:28:19
Proè se stát zloèincem?
1:28:21
Západ by urèitì pøivítal
vìdce vašeho... kalibru.

1:28:26
Amerièané jsou hlupáci.
Nabídl jsem své služby. Odmítli.

1:28:29
Stejnì tak Východ.
A ted' za svuj omyl zaplatí.

1:28:34
Svìtová nadvláda. Poøád stejný sen.
1:28:38
Naše blázince jsou plné lidí, kteøí
myslí, že jsou Napoleon... nebo Buh.

1:28:47
Vy se mì vytrvale
snažíte vyprovokovat, pane Bonde.

1:28:50
- Mohl jsem vás zabít už v moèále.
- A proè jste to neudìlal?

1:28:54
Myslel jsem, že jste chytøejší.
Když mi nìkdo stojí v cestì, vìtšinou...

1:29:03
Ale s vámi to bylo jiné.
Stál jste mì èas, peníze,

1:29:06
úsilí. Poškodil jste mou organizaci
1:29:09
a dotkl se mé pýchy.
1:29:10
Chtìl jsem vìdìt, jaký jste èlovìk.
1:29:13
Myslel jsem,
že byste se mohl uplatnit ve SPECTRE.

1:29:16
Jsem polichocen.
1:29:18
Ale jsem spíše mužem pomsty.
1:29:22
Nejdøív bych chtìl najít ty,
co zabili Strangwayse a Quarrela.

1:29:28
Spletl jsem se ve vás.
Jste jen hloupý policista,

1:29:34
kterému právì vypršela dávka štìstí.
1:29:37
Èekají vás v dispeèinku, doktore No.
1:29:41
Žádný spìch.
Ještì nemohli zaèít odpoèítávání.

1:29:44
Tohle vám neprojde, doktore No.
Amerièané poèítají s problémy.

1:29:51
Já neprohrávám, pane Bonde.
1:29:54
Co s ním udìláme?
1:29:55
Zpracujte mi ho.
Ještì jsem s ním neskonèil.


náhled.
hledat.