Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:05
Blokovací zaøízení je volné.
1:36:07
Palivové èlánky 1 2,5.
1:36:28
Ovladaèe?
1:36:29
Ovladaèe táhla øízení v chodu.
Teplota jádra 1 1 3.

1:36:34
Konvertory?
1:36:36
Konvertory pøipraveny.
Topné èlánky zážehu zapnuty.

1:36:39
Radiace?
1:36:42
Èítaèe 1 21 , 1 41 , 109.
1:36:45
- Stabilizátory energie?
- Energie v normálu...

1:36:48
Sledovací stanice jsou napojeny
na kontrolní centrum na mysu Canaveral.

1:36:53
Palivové èlánky?
1:36:54
- Právì kontrolujeme...
- Palivové èlánky! Kde je Chang?

1:36:59
Changu! Co tam dìláte?!
Okamžitì na mustek!

1:37:05
Pospìšte si!
1:37:13
- Zavøít.
- Zavøít reaktor!

1:37:24
Tady Mercury Control.
Odpoèítávám pro...

1:37:28
Reaktor uzavøen, teplota 227 a klesá.
1:37:31
- Vypnout konvertory.
- Vypnout konvertory.

1:37:34
- Hodnota radiace.
- Radiace nula.

1:37:38
Postup vypnutí ukonèen.
1:37:40
Reaktor zabezpeèen.
1:37:42
Provedena kontrola paliva.
1:37:43
Èekáme.
1:37:45
K odpoèítání zustaneme
na Mercury Control.

1:37:48
Tady Mercury Control. Kontrola potvrzuje,
že všechny systémy jsou pøipraveny.

1:37:55
Odpoèítáváme 4 minuty, 30 sekund.
1:37:59
A èas bìží.

náhled.
hledat.