Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:37:05
Pospìšte si!
1:37:13
- Zavøít.
- Zavøít reaktor!

1:37:24
Tady Mercury Control.
Odpoèítávám pro...

1:37:28
Reaktor uzavøen, teplota 227 a klesá.
1:37:31
- Vypnout konvertory.
- Vypnout konvertory.

1:37:34
- Hodnota radiace.
- Radiace nula.

1:37:38
Postup vypnutí ukonèen.
1:37:40
Reaktor zabezpeèen.
1:37:42
Provedena kontrola paliva.
1:37:43
Èekáme.
1:37:45
K odpoèítání zustaneme
na Mercury Control.

1:37:48
Tady Mercury Control. Kontrola potvrzuje,
že všechny systémy jsou pøipraveny.

1:37:55
Odpoèítáváme 4 minuty, 30 sekund.
1:37:59
A èas bìží.
1:38:04
Tady Mercury Control.
1:38:06
Pilot vesmírné lodi, startovací tým,
sledovací tým pro pøípad nouze,

1:38:12
a ted' i meteorologové
odsouhlasili start.

1:38:14
Stále èekáme.
Pøibližnì dvì minuty do startu.

1:38:17
Ovladaèe táhla øízení v pohotovosti.
1:38:21
Konvertory pøipraveny.
1:38:24
Synchronizujte signál pro vychýlení.
1:38:28
Synchronizujeme signál pro vychýlení.
1:38:43
Signál synchronizován pro vychýlení.
1:38:45
Nastaven na raketu.
1:38:48
Ted' zustaneme
u Mercury Spacecraft Control

1:38:51
- k závìreènému odpoèítání.
- Pøipravit se.

1:38:54
Spust'te plné obrátky.
21 palivových èlánku.

1:38:57
Všechny kontrolní stanice pozor.
1:38:59
Operace zaèíná... ted'.

náhled.
hledat.