Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:38:04
Tady Mercury Control.
1:38:06
Pilot vesmírné lodi, startovací tým,
sledovací tým pro pøípad nouze,

1:38:12
a ted' i meteorologové
odsouhlasili start.

1:38:14
Stále èekáme.
Pøibližnì dvì minuty do startu.

1:38:17
Ovladaèe táhla øízení v pohotovosti.
1:38:21
Konvertory pøipraveny.
1:38:24
Synchronizujte signál pro vychýlení.
1:38:28
Synchronizujeme signál pro vychýlení.
1:38:43
Signál synchronizován pro vychýlení.
1:38:45
Nastaven na raketu.
1:38:48
Ted' zustaneme
u Mercury Spacecraft Control

1:38:51
- k závìreènému odpoèítání.
- Pøipravit se.

1:38:54
Spust'te plné obrátky.
21 palivových èlánku.

1:38:57
Všechny kontrolní stanice pozor.
1:38:59
Operace zaèíná... ted'.
1:39:05
Spojovací hadice zatažena.
1:39:07
Všechny provozní prvky hlásí dobrý stav.
1:39:13
G minus jedna-devìt sekund.
1:39:21
G minus jedna-pìt.
1:39:29
Deset...
1:39:30
Devìt...
1:39:31
Osm...
1:39:32
Sedm...
1:39:34
Šest...
1:39:35
- Pìt... Ètyøi... Tøi...
- Zavøít!

1:39:38
Dva... Jedna...
1:39:41
Nula!
1:39:48
Start!

náhled.
hledat.