Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:39:05
Spojovací hadice zatažena.
1:39:07
Všechny provozní prvky hlásí dobrý stav.
1:39:13
G minus jedna-devìt sekund.
1:39:21
G minus jedna-pìt.
1:39:29
Deset...
1:39:30
Devìt...
1:39:31
Osm...
1:39:32
Sedm...
1:39:34
Šest...
1:39:35
- Pìt... Ètyøi... Tøi...
- Zavøít!

1:39:38
Dva... Jedna...
1:39:41
Nula!
1:39:48
Start!
1:40:33
Vìž byla odklopena.
1:40:36
Je to úžasné.
Zelená raketa proti šedé obloze.

1:40:40
Vidíme obrys rakety. Motory hoøí.
1:40:44
Slyšíme burácení motoru,
stále velmi zøetelné.

1:40:47
Raketa je poøádnì rozpálená.
1:40:51
Vidíme její plameny
na pozadí šedých mraku.

1:40:55
Stoupá ke slunci, zaèíná záøit.
1:40:58
Stoupá plynule, rovnomìrnì.

náhled.
hledat.