Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:40:33
Vìž byla odklopena.
1:40:36
Je to úžasné.
Zelená raketa proti šedé obloze.

1:40:40
Vidíme obrys rakety. Motory hoøí.
1:40:44
Slyšíme burácení motoru,
stále velmi zøetelné.

1:40:47
Raketa je poøádnì rozpálená.
1:40:51
Vidíme její plameny
na pozadí šedých mraku.

1:40:55
Stoupá ke slunci, zaèíná záøit.
1:40:58
Stoupá plynule, rovnomìrnì.
1:41:00
Všechny systémy vpøed! Vpøed!
1:41:17
Honey! Honey!
1:41:25
Honey!
1:41:35
- Kde je ta dívka, s kterou mì pøivedli?
- Já nevím!

1:41:41
Kde je ta dívka, s kterou mì pøivedli?
1:41:43
- Èíslo dvanáct.
- Doved'te mì tam.


náhled.
hledat.