McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:07:01
Zainteresirao si me, Ben,
nastavi.

:07:04
Kada prvi put vidim jednu
skrivenu kožu sa našim znak om

:07:08
kod onih tamo pridošlica, ubit
æu oraèa. Ti napravi kako želiš.

:07:16
Mi æemo uèiniti ono što moramo.
- Deèki mojih godina zovu me G.W.

:07:21
Ili McLintock. Djeca me
zovu gospodin McLintock.

:07:28
Dobro, gos. McLintock.
Ne zato što te se bojim.

:07:32
Ti si stup ove zemlje. I zato
mislim da te trebam zvati gosp...

:07:38
Odrastao je, G. W... Vlasnik je
polovice ovog prostora.

:07:42
Uèinio sam ga punopravnim
partnerom kada sam vidio

:07:45
doktorovu facu. - Želiš da
glasuje kada ova teritorija

:07:50
postane država, zar ne?
:07:52
Naravno. - Došljacima æe biti
jako tešk o. Bit æe puno vike

:07:56
da je ovaj teritorij predivlji
da postane država. Mi æemo zato

:08:00
još malo ostati teritorij sa
puno politièara koji upravljaju

:08:05
prema onom što su nauèili na
koledžu i misle da su krave samo

:08:10
za mlijeko a Indijanci nešto što
stoji ispred duæana sa cigarama.

:08:16
Nadam se da æeš smiriti mladog
Ben-a. - Uèinit æu što mogu.

:08:22
Doði ponekad na farmu da ne
budeš sam. - Dobro mi je i ovako.

:08:40
Prekrasno jutro, jel da šefe.
- Svatko ima pravo na mišljenje.

:08:44
Sviða mi se to. Imam nešto
za tebe. 1000 po glavi,

:08:49
dobit æemo oko 12 i 500.
- Nisu debele kako bih volio.

:08:53
Maknuli ste ih sa sjevernog
lanca? - Došljaci.


prev.
next.