McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:22:05
Onda æu ti platiti poštenu
plaæu za cjelodnevni posao.

:22:08
Ti meni neæeš ništa dati, a ni
ja tebi. Toga æemo se oba držati.

:22:14
Gdje živiš? - Dolje pored
rudnika. - Je li to tvoja raga?

:22:19
Da. - Skoèi na njega.
Nabavit æemo ti opremu.

:22:53
Jutro. - Jutro.
:23:14
Znam da vas sve dobri ljudi
zanima koji æe dio zemlje biti

:23:21
vaš novi dom. Jones i McAllister
buduæu da ste voðe ove grupe

:23:28
doðite i pogledajte toènu
lokaciju. - Odmah dolazim.

:23:42
Odi do mladiæa i daj mu $ 30.
Reci mu da McLintock svojim

:23:47
jahaèima plaæa unaprijed.
- Sigurno æe im dobro doæi.

:23:55
Mama, gos. Drago. - Èemu
dugujemo posjet stoèara?


prev.
next.