McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:23:14
Znam da vas sve dobri ljudi
zanima koji æe dio zemlje biti

:23:21
vaš novi dom. Jones i McAllister
buduæu da ste voðe ove grupe

:23:28
doðite i pogledajte toènu
lokaciju. - Odmah dolazim.

:23:42
Odi do mladiæa i daj mu $ 30.
Reci mu da McLintock svojim

:23:47
jahaèima plaæa unaprijed.
- Sigurno æe im dobro doæi.

:23:55
Mama, gos. Drago. - Èemu
dugujemo posjet stoèara?

:24:04
Borim se sa mamurlukom,
birokrato. Ne izazivaj me.

:24:17
Ovo su Indijanci. Ima li na ovoj
farmerskoj zemlji Indijanaca?

:24:21
Prijateljski Indijanci, mladiæu.
- O, Bizon Koji Trèi! - O, McL.

:24:30
Dugo vremena nismo napili
skupa. - Bit æe i duže.

:24:35
Protuzakonito je. A ti si sa
šerifom. - Imam pune ruke posla.

:24:40
Došli su u grad da doèekaju vlak
Stare poglavice dolaze doma.

:24:43
Èuo sam da su pomilovani.
- Ne znaju kada stižu,

:24:46
ovaj tjedan, slijedeæi
tjedan ili slijedeæi mjesec.

:24:49
U meðuvremenu
moram nešto napraviti sa njima.

:24:52
Mogu li uzeti par tvojih grla da
ih nahranim. Inaèe æe nestati

:24:55
ove doseljenièke krave muzare.
- Tako je. - Uzmi što god trebaš.


prev.
next.