McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:33:02
Pogledao sam u rjeènik. Najbolje
je da ne znaš što znaèi. - Hvala.

:33:17
Što æu reæi ako pita gdje si?
- Najbolje da rekneš istinu.

:33:23
Ionako tebi ne vjeruje.
- Kuda je gos. Otišao?

:33:29
Spaljuje svoj zadnji most. Vidiš
li kako je pokunjen savio leða?

:33:36
On se nièega ne boji.
- I ja sam nekad tako mislio.

:34:01
Drago! - Da, gðo... - Je li to...
- Otišao je, pobjegao.

:34:06
Rekla sam mu da želim
razgovarati sa njim. - Da gðo...

:34:09
Stajao sam tamo kada ste rekli,
a stajao sam i na stepenicama

:34:12
kada je skoèio na konja i
odjahao. - Kamo je otišao?

:34:18
Vidio sam da ide prema istoku.
Ali znaš njega. Može otiæi

:34:22
i na sjever, jug ili zapad.
- Spremi mi koèiju. - Da, ali...

:34:27
Ali, što? - Možda ga ne bi
trebala slijediti tamo kamo ide.

:34:34
Što to znaèi? -Volio bih da ništa
nisam rekao. - Dovezi koèiju.

:34:41
Da, gðo... Što je bilo? - Dovedi
koèiju. - Koèiju? - Požuri.

:34:48
Ona želi iæi u grad.
- Ali, gos. Mi ništa nije rekao.

:34:51
Slušaj, mladiæu ja sam... ja sam
glavni u ovoj kuæi.

:34:57
Zato me bolje poslušaj,
dok te nisam bacio na krov.


prev.
next.