McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:01:02
To nikada neæu azboraviti.
- Stara rana, još boli?

1:01:07
Ponekad je osjeæam pred kišu.
Cm niže i bio bih bez brige.

1:01:11
Bila je to borba za pamæenje.
Vratili smo se sa vijestima.

1:01:18
Naši ljudi imaju problema. Vidiš
nauèio sam dobro engleski

1:01:23
u zatvoru bijelog èovjeka.
Zastupat æeš nas pred vladom.

1:01:33
Èuo sam da æe guverner H.,
biti predsjednik na sastanku.

1:01:39
Da Puma, prevodit æu vaše želje.
- Mogu li te prekinuti, da svojim

1:01:44
Komanèi jezikom
rekneš ovim ljudima...

1:01:47
Puma je poglavica Komanèa i èini
se da govori dobar Engleski.

1:01:52
Tvoji ljudi æe morati slušati
moje upute. To je naš zakon.

1:02:00
Samo malo. Za ime Boga.
1:02:24
Èekaj ovdje dušo,
ja idem po prtljagu.

1:02:28
Dolaziš li na slavlje kod McL.?
- Da. - Hoæu li te vidjeti tamo?

1:02:32
Naravno. Prvi ples æe biti tvoj.
- Ne želim da moja sestra

1:02:37
razgovara sa strancima. - Davey
nije stranac. Radi u Birmbaum-u.

1:02:45
Indijanac ja.
1:02:54
K vragu, Drago.
Vidi što si napravio.


prev.
next.