Wait Until Dark
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:02
- Proè?
- Není jeden z tìch policistù pan Roat?

:58:05
- Je?
- Ne.

:58:08
Není.
:58:10
V policejním autì mají vysílaèku, že?
:58:12
Pøedpokládám, že mají.
Kam tím míøíte?

:58:15
Carlino si hraje s žaluziemi ...
:58:17
... a hned volá policie
a chtìjí s ním mluvit.

:58:20
Pak si pan Roat hraje s žaluziemi
a Carlino volá jemu.

:58:25
Nemyslím, že by policie takhle
fungovala. To zní jako hra na lupièe.

:58:29
Historka pana Roata mi nìjak
nejde dohromady se Samem.

:58:32
A zapomnìla jsem
na nìco moc dùležitého.

:58:35
- Na co?
- Že Sama znám, ...

:58:38
... ale neznám pana Roata.
:58:39
Musíte si uvìdomit jednu vìc.
Dùležité je to, co si myslí policie.

:58:43
Pokud chceme Samovi pomoct,
musíme najít tu panenku --

:58:46
- Ale ona tu není! Není tu!
- Musí tu být!

:58:50
- Musí být tady v tom trezoru.
- Øíkám vám, že tam být nemùže.

:58:53
- Proè ne?
- Protože není náš. Tedy, ne tak docela.

:58:56
Žena, která tu bydlela pøedtím, nám ho
chtìla prodat, když jsme se pøistìhovali.

:59:00
Když jsme ji pøesvìdèili,
že ho nechceme, ...

:59:02
... zamkla ho
a zahodila klíè venku do kanálu.

:59:06
- Susy, to jste si vymyslela.
- Ne. Proè bych mìla?

:59:10
- Buïte opatrná.
- Proè bych si vymýšlela?

:59:13
Když o tom pøemýšlím, taky bych nechtìl
otevøít svùj trezor pøed cizím èlovìkem.

:59:16
Chovám se k vám snad jako k cizímu?
Pøála bych si, aby ta panenka byla uvnitø.

:59:21
No, to je vᚠproblém, ne?
:59:23
Vᚠa Samùv. Dìlejte,
co myslíte, že je pro nìho nejlepší.

:59:27
Kam jdete?
:59:29
Musím si vyzvednout své vìci.
Nemùžu zmeškat letadlo.

:59:32
- Øíkal jste, že zùstanete.
- Sam bude brzy doma.

:59:36
Dáte mi telefonní èíslo?
:59:40
Jaké èíslo?
:59:41
Kde budete, kdybych tu panenku našla.
:59:44
Zavolám sám, až se tam dostanu.
:59:46
Øeknìte mi jméno svého pøítele,
mùžu si zavolat na informace.

:59:49
Tak dobøe.
Snad jsem si ho nìkam napsal.

:59:53
- Tady je. Budete si ho pamatovat?
- Ano.

:59:59
- CI2 ...
- 242. To je jako naše èíslo. Dál.


náhled.
hledat.