Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:03
Yüzbaþý Quin'le beþ kez dans etmen
þart mýydý?

:10:07
Yüzbaþý Quin umurumda bile deðil.
:10:11
Çok güzel dans ediyor, hem de hoþ biri.
:10:15
Üniformasýyla oldukça etkileyici.
:10:17
Benimle dans etmek istedi.
Nasýl reddedebilirdim?

:10:20
Ama beni reddettin.
:10:22
Seninle her zaman dans edebilirim.
:10:25
Kuzenimle dans etseydim,
sanki baþka kavalye bulamamýþým gibi olurdu.

:10:30
Üstelik Yüzbaþý Quin tam bir erkek.
:10:34
Sen daha çocuksun, tek meteliðin yok.
:10:38
Onunla bir daha karþýlaþýrsam
erkek kimmiþ göreceksin.

:10:42
O yüzbaþý bozuntusuna meydan okuyacaðým.
:10:45
Aptallaþma!
:10:47
Ben ciddiyim.
:10:48
Ama Yüzbaþý Quin
yiðit bir asker olarak biliniyor.

:10:52
Köylülerin çocuklarýyla dövüþebilirsin...
:10:55
ama bir Ýngiliz’e meydan okumak baþka þey.
:11:00
Seni de eve o Ýngiliz býraksýn o zaman.
:11:02
Redmond!
:11:31
Barry bir daha Nora'yý görmemeye
karar verdi.

:11:35
Ama bütün bir hafta boyunca
sebatla baðlý kalýnan böyle kararlar...

:11:39
bir umutsuzluk anýnda bozuluverir.
:11:46
Hayýr Nora, hayýr, sen ve dört kiþinin dýþýnda...
:11:51
bütün tanrýlarýn huzurunda yemin ederim ki...
:11:55
kimse kalbime bu tatlý alevi düþürmedi.
:11:58
Siz erkekler yok musunuz John...

Önceki.
sonraki.