Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:00
Seni de eve o Ýngiliz býraksýn o zaman.
:11:02
Redmond!
:11:31
Barry bir daha Nora'yý görmemeye
karar verdi.

:11:35
Ama bütün bir hafta boyunca
sebatla baðlý kalýnan böyle kararlar...

:11:39
bir umutsuzluk anýnda bozuluverir.
:11:46
Hayýr Nora, hayýr, sen ve dört kiþinin dýþýnda...
:11:51
bütün tanrýlarýn huzurunda yemin ederim ki...
:11:55
kimse kalbime bu tatlý alevi düþürmedi.
:11:58
Siz erkekler yok musunuz John...
:12:03
sizin tutkunuz bizimkine denk deðil.
:12:07
Biz, hani bir bitki vardý ya, onun gibiyiz.
:12:10
Bir tek çiçek açýp ölürüz.
:12:15
Yani þimdi sen...
:12:18
bir baþkasýna
hiç ilgi duymadýðýný mý söylüyorsun?

:12:20
Asla John. Nasýl böyle bir þey sorarsýn?
:12:25
Ah sevgili Norelia!
:12:28
Nora, aðabeyleri Mick ve Ulick'in
gözetimi altýndaydý.

:12:33
Nora'nýn Quin'le iliþkisinin...
:12:36
saðlayacaðý yararlar onlarýn iþine geliyordu.
:12:52
Redmond, seni görmek ne güzel.
:12:59
Redmond!

Önceki.
sonraki.