Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:03
sizin tutkunuz bizimkine denk deðil.
:12:07
Biz, hani bir bitki vardý ya, onun gibiyiz.
:12:10
Bir tek çiçek açýp ölürüz.
:12:15
Yani þimdi sen...
:12:18
bir baþkasýna
hiç ilgi duymadýðýný mý söylüyorsun?

:12:20
Asla John. Nasýl böyle bir þey sorarsýn?
:12:25
Ah sevgili Norelia!
:12:28
Nora, aðabeyleri Mick ve Ulick'in
gözetimi altýndaydý.

:12:33
Nora'nýn Quin'le iliþkisinin...
:12:36
saðlayacaðý yararlar onlarýn iþine geliyordu.
:12:52
Redmond, seni görmek ne güzel.
:12:59
Redmond!
:13:01
Bunu bana nasýl yaparsýn?
:13:04
Redmond, neyin var?
:13:06
Ne diyorsun sen?
:13:10
Düþündüm de,
bunu artýk sana geri versem iyi olur.

:13:18
Teþekkürler Redmond.
:13:20
Bir yerde unutmuþum herhalde.
:13:23
Evet, unutmuþsun.
:13:29
Yüzbaþý Quin,
sizi kuzenim Redmond Barry ile tanýþtýrayým.

:13:33
Bayan Brady, anlaþýlan...
:13:36
ikinizin konuþacaðý özel þeyler var.
:13:38
Benim gitmem daha uygun düþer.
:13:41
Yüzbaþý Quin, benim kuzenimle konuþacak
özel bir þeyim yok.

:13:45
Bayan Brady,
konuþacak önemli þeyleriniz olduðu çok açýk.

:13:49
Bu çocuðun benim gözümde papaðanýmdan
veya köpeðimden fazla bir deðeri yok.

:13:54
Öyle mi!
:13:55
Acaba özel eþyalarýnýzý...
:13:58
papaðanýnýza ya da köpeðinize verme
alýþkanlýðýnýz mý var?


Önceki.
sonraki.