Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:01
Bunu bana nasýl yaparsýn?
:13:04
Redmond, neyin var?
:13:06
Ne diyorsun sen?
:13:10
Düþündüm de,
bunu artýk sana geri versem iyi olur.

:13:18
Teþekkürler Redmond.
:13:20
Bir yerde unutmuþum herhalde.
:13:23
Evet, unutmuþsun.
:13:29
Yüzbaþý Quin,
sizi kuzenim Redmond Barry ile tanýþtýrayým.

:13:33
Bayan Brady, anlaþýlan...
:13:36
ikinizin konuþacaðý özel þeyler var.
:13:38
Benim gitmem daha uygun düþer.
:13:41
Yüzbaþý Quin, benim kuzenimle konuþacak
özel bir þeyim yok.

:13:45
Bayan Brady,
konuþacak önemli þeyleriniz olduðu çok açýk.

:13:49
Bu çocuðun benim gözümde papaðanýmdan
veya köpeðimden fazla bir deðeri yok.

:13:54
Öyle mi!
:13:55
Acaba özel eþyalarýnýzý...
:13:58
papaðanýnýza ya da köpeðinize verme
alýþkanlýðýnýz mý var?

:14:02
Bir parçacýk kurdeleyi kendi kuzenime
veremez miyim?

:14:06
Tabii verebilirsiniz bayan.
:14:08
Ýsterseniz metrelerce verin.
:14:11
Hanýmefendiler beylere hediye veriyorsa,
diðer beylere aradan çekilmek düþer.

:14:15
Ýkinize de iyi günler dilerim.
:14:18
Jack Quin!
:14:19
Ne oldu?
:14:21
Size söyleyeyim efendim.
:14:23
Bayan Brady'den
ve sizin þu Ýrlanda adetlerinden usandým.

:14:27
Sorun nedir?
:14:28
Sizi Ýrlanda adetlerine alýþtýrýrýz,
ya da biz Ýngilizlerinkini benimseriz.

:14:32
Bayanlarýn iki aþýðýnýn olmasý
Ýngiliz adetlerinden deðildir.

:14:35
Bu durumda bana olan borcunuzu öderseniz
memnun olacaðým.

:14:39
Böylece genç bayan üstündeki
haklarýmdan feragat ederim.

:14:42
Küçük haným çocuklara düþkünse keyfi bilir.
:14:45
Þaka yapýyorsunuz!
:14:47
Hiç bu kadar ciddi olmamýþtým.
:14:51
Bir dakika John.
:14:58
Þýmarýk velet!

Önceki.
sonraki.