Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:00
Birlikte uzun ve mutlu bir hayata.
:18:03
Birlikte uzun ve mutlu bir hayata.
:18:06
Teþekkürler.
:18:12
Redmond!
:18:24
Ýþte ben de þerefinize kadeh kaldýrýyorum
Yüzbaþý John Quin.

:18:30
Redmond, ne cüretle evimde böyle davranýrsýn!
:18:35
Bayan Brady, çocuklarý dýþarý çýkarýn.
:18:37
Sevgili dostum, sen iyi misin?
:18:49
Kuzum bütün bu kargaþanýn anlamý nedir?
:18:53
Gerçek þu ki...
:18:55
bu genç þaklaban Nora'ya aþýk.
:18:57
Bugün onu yüzbaþýyla bahçede gördü.
:19:00
Þimdi de Jack Quin'i öldürmeye kalkýyor.
:19:03
Bay Brady, bu evde
çok büyük hakarete uðradým.

:19:07
Böyle bir davranýþ karþýlýksýz kalamaz.
:19:10
Ben bir Ýngiliz beyefendisiyim!
Mal mülk sahibiyim!

:19:14
Bu küstah genç domuzun...
:19:17
kýrbaçlanmasý gerekir!
:19:18
Bay Quin istediði zaman
onurunu temizleyebilir.

:19:21
Barryville Beyi Redmond Barry'yi
ziyaret etmesi yeter.

:19:32
Çocuðu evine götüreyim.
:19:42
Bugün müthiþtiniz Bay Redmond.
:19:46
Amcanýz maddi sýkýntý çekiyor ve siz...
:19:49
aileye yýlda 1.500 sterlin getirecek bir evliliði
bozmaya çalýþýyorsunuz.

:19:54
Quin, amcanýzýn borcu olan 4.000 sterlini
ödemeyi vaat etti.

:19:59
Meteliksiz bir kýzý alýyor...

Önceki.
sonraki.