Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:00
Þimdi de Jack Quin'i öldürmeye kalkýyor.
:19:03
Bay Brady, bu evde
çok büyük hakarete uðradým.

:19:07
Böyle bir davranýþ karþýlýksýz kalamaz.
:19:10
Ben bir Ýngiliz beyefendisiyim!
Mal mülk sahibiyim!

:19:14
Bu küstah genç domuzun...
:19:17
kýrbaçlanmasý gerekir!
:19:18
Bay Quin istediði zaman
onurunu temizleyebilir.

:19:21
Barryville Beyi Redmond Barry'yi
ziyaret etmesi yeter.

:19:32
Çocuðu evine götüreyim.
:19:42
Bugün müthiþtiniz Bay Redmond.
:19:46
Amcanýz maddi sýkýntý çekiyor ve siz...
:19:49
aileye yýlda 1.500 sterlin getirecek bir evliliði
bozmaya çalýþýyorsunuz.

:19:54
Quin, amcanýzýn borcu olan 4.000 sterlini
ödemeyi vaat etti.

:19:59
Meteliksiz bir kýzý alýyor...
:20:02
kendini buralardaki her erkeðin
kucaðýna atan...

:20:07
ama her kucaktan düþen bir kýzý!
:20:10
Ve siz, amcanýza babanýz kadar
baðlý olmanýz gerekirken...

:20:14
Baðlýyým.
:20:16
Peki onun gösterdiði anlayýþa verdiðiniz
karþýlýk bu mu?

:20:19
Babanýz öldüðünde sizi korumasýna almadý mý?
:20:23
Size ve annenize bedavaya güzel bir ev
vermedi mi?

:20:27
Þunu unutma, ne olursa olsun...
:20:30
Nora Brady'yle evleneceðini iddia eden adama
meydan okuyacaðým.

:20:34
Gerekirse onu kiliseye kadar takip eder,
orada meydan okurum.

:20:39
Ya ben onun kanýný dökeceðim,
ya da o benimkini.

:20:47
Vay canýna, sana inanýrým!
:20:49
Hayatýmda bu kadar ateþli
bir delikanlý görmedim.

:20:54
Gel seni bir öpeyim evladým.
:20:58
Sen de benim gibisin.

Önceki.
sonraki.