Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:02
kendini buralardaki her erkeðin
kucaðýna atan...

:20:07
ama her kucaktan düþen bir kýzý!
:20:10
Ve siz, amcanýza babanýz kadar
baðlý olmanýz gerekirken...

:20:14
Baðlýyým.
:20:16
Peki onun gösterdiði anlayýþa verdiðiniz
karþýlýk bu mu?

:20:19
Babanýz öldüðünde sizi korumasýna almadý mý?
:20:23
Size ve annenize bedavaya güzel bir ev
vermedi mi?

:20:27
Þunu unutma, ne olursa olsun...
:20:30
Nora Brady'yle evleneceðini iddia eden adama
meydan okuyacaðým.

:20:34
Gerekirse onu kiliseye kadar takip eder,
orada meydan okurum.

:20:39
Ya ben onun kanýný dökeceðim,
ya da o benimkini.

:20:47
Vay canýna, sana inanýrým!
:20:49
Hayatýmda bu kadar ateþli
bir delikanlý görmedim.

:20:54
Gel seni bir öpeyim evladým.
:20:58
Sen de benim gibisin.
:21:01
Ben yaþadýðým sürece, bir dostun veya
düello þahidinin eksikliðini duymayacaksýn.

:21:08
Ona mesajýmý götürüp bir düello ayarlar mýsýn?
:21:14
Eh madem öyle gerekiyor, öyle olsun bakalým.

Önceki.
sonraki.