Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:24
Bak Redmond, evladým, bu saçma bir mesele.
:22:29
Bak sana söyleyeyim, kýz Quin'le evlenecek.
:22:33
O evlenir evlenmez de, sen onu unutacaksýn.
:22:36
Sen daha çocuksun,
Quin de seni öyle görüyor.

:22:42
Deðil mi Quin?
:22:45
Evet.
:22:50
Bak, Dublin güzel bir yer.
:22:53
Eðer oraya gidip bir ay kalmayý
kabul edersen...

:22:57
al sana 10 gine, bozdur bozdur harca.
:23:02
Bu sizi tatmin eder mi Yüzbaþý Quin?
:23:05
Evet, eðer Bay Barry özür diler
ve Dublin'e giderse...

:23:09
bu meseleyi onurlu biçimde halledilmiþ
kabul edeceðim.

:23:19
Üzgün olduðunu söyle Redmond.
:23:23
Bu kadarýný söyleyebilirsin.
:23:32
Üzgün deðilim.
:23:36
Özür de dilemiyorum.
:23:41
Hem Dublin'e gideceðime, cehenneme giderim.
:23:52
O halde yapýlacak bir þey kalmadý.
:23:58
Tanrý seni korusun.

Önceki.
sonraki.