Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:08
Bir.
:25:12
Ýki.
:25:15
Üç.
:25:27
Öldü mü?
:25:33
Kesinlikle.
:25:40
Bu ailemiz için üzüntülü bir gün oldu.
:25:44
Bizi yýlda 1.500 sterlinden ettin.
:25:47
Þimdi polisler gelmeden
buradan gitsen iyi edersin.

:25:49
Biz Kilwangen'den ayrýlmadan
haber yayýlmýþtý bile.

:25:53
Hadi Redmond, seninle eve geleyim.
:26:19
Eðer Nora'ya aþýk olmasaydý...
:26:22
ve Yüzbaþý Quin'in yüzüne þarap atmasaydý...
:26:25
Barry'nin kaderi ne kadar da farklý olabilirdi.
:26:29
Ama o bir gezgin olmaya mahkumdu.
:26:32
Quin'le yaptýðý düello,
onu genç yaþta yollara düþürdü...

:26:38
yakýnda göreceðiniz üzere.
:26:39
Çocuk hiç deðilse kýsa bir süre için saklanmalý.
:26:45
Dublin en uygun yer.
:26:46
Bu iþ unutulana kadar orada kalabilir.
:26:50
Ama daha önce evden hiç uzaklaþmadý ki.
:26:54
Burada da güvende olmaz mý?
:26:56
Keþke bu doðru olsaydý Belle Yenge.
:26:59
Ama muhafýzlar çoktan yola koyulmuþtur.

Önceki.
sonraki.