Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:19
Eðer Nora'ya aþýk olmasaydý...
:26:22
ve Yüzbaþý Quin'in yüzüne þarap atmasaydý...
:26:25
Barry'nin kaderi ne kadar da farklý olabilirdi.
:26:29
Ama o bir gezgin olmaya mahkumdu.
:26:32
Quin'le yaptýðý düello,
onu genç yaþta yollara düþürdü...

:26:38
yakýnda göreceðiniz üzere.
:26:39
Çocuk hiç deðilse kýsa bir süre için saklanmalý.
:26:45
Dublin en uygun yer.
:26:46
Bu iþ unutulana kadar orada kalabilir.
:26:50
Ama daha önce evden hiç uzaklaþmadý ki.
:26:54
Burada da güvende olmaz mý?
:26:56
Keþke bu doðru olsaydý Belle Yenge.
:26:59
Ama muhafýzlar çoktan yola koyulmuþtur.
:27:04
Dublin buradan atla beþ gün mesafede.
:27:07
Onu orada tanýyacak bir Allah’ýn kulu yok.
:27:10
Tatsýz meselelerin üzerinde durmak istemem...
:27:14
ama eðer yakalanýrsa ona neler olacaðýný
siz de biliyorsunuz.

:27:27
Bana bir þey olmaz.
:27:35
Dublin'de bana bir þey olmaz anne.

Önceki.
sonraki.