Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:04
Dublin buradan atla beþ gün mesafede.
:27:07
Onu orada tanýyacak bir Allah’ýn kulu yok.
:27:10
Tatsýz meselelerin üzerinde durmak istemem...
:27:14
ama eðer yakalanýrsa ona neler olacaðýný
siz de biliyorsunuz.

:27:27
Bana bir þey olmaz.
:27:35
Dublin'de bana bir þey olmaz anne.
:28:09
Hayatýnda ilk kez özgürlüðüne kavuþan,
cebinde de 20 gine olan hangi delikanlý...

:28:14
çok üzgün olabilir?
:28:16
Barry Dublin'e doðru yol alýrken, kafasý...
:28:19
tek baþýna kalan tatlý annesi
ve geride býraktýðý evinden çok...

:28:23
bir sonraki gün ve günün getireceði
sürprizlerle meþguldü.

:28:40
Affedersiniz bayan.
:28:42
Bana su verir misiniz lütfen?
:28:50
Ýyi günler küçük bey.
:28:55
Ýyi günler.

Önceki.
sonraki.