Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:32
Affedersiniz bayým.
:30:36
Tekrar günaydýn delikanlý.
:30:42
Bunu düþünmeyin bile.
:30:47
Ýnin o attan.
:30:56
Lütfen ellerinizi baþýnýzýn üstüne kaldýrýn.
:31:00
Buraya gelin.
:31:06
Durun.
:31:11
Nasýlsýnýz? Ben Yüzbaþý Feeney.
:31:18
Yüzbaþý Feeney mi!
:31:19
Yüzbaþý Feeney emrinize amade.
:31:23
Meþhur Yüzbaþý Feeney mi?
:31:25
Ta kendisi.
:31:27
Sizi oðlum Seamus'la tanýþtýrayým.
:31:35
Kiminle konuþma þerefine nail oluyorum?
:31:39
Benim adým Redmond Barry.
:31:41
Nasýlsýnýz Bay Barry?
:31:43
Þimdi bu kýsa tanýþma faslýnýn
esef verici kýsmýna geçelim.

:31:48
Arkanýzý dönün
ve ellerinizi baþýnýzýn üstünde tutun lütfen.


Önceki.
sonraki.