Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:00
Buraya gelin.
:31:06
Durun.
:31:11
Nasýlsýnýz? Ben Yüzbaþý Feeney.
:31:18
Yüzbaþý Feeney mi!
:31:19
Yüzbaþý Feeney emrinize amade.
:31:23
Meþhur Yüzbaþý Feeney mi?
:31:25
Ta kendisi.
:31:27
Sizi oðlum Seamus'la tanýþtýrayým.
:31:35
Kiminle konuþma þerefine nail oluyorum?
:31:39
Benim adým Redmond Barry.
:31:41
Nasýlsýnýz Bay Barry?
:31:43
Þimdi bu kýsa tanýþma faslýnýn
esef verici kýsmýna geçelim.

:31:48
Arkanýzý dönün
ve ellerinizi baþýnýzýn üstünde tutun lütfen.

:32:26
Burada neredeyse 20 altýn gine var baba.
:32:30
Hali vakti yerinde
genç bir centilmensiniz herhalde.

:32:36
Yüzbaþý Feeney,
annemin hayatta sahip olduðu bütün para bu.

:32:39
Bende kalsa olmaz mý?
:32:41
Ben de kanundan kaçýyorum.
:32:44
Düelloda bir Ýngiliz subayýný öldürdüm,
ortalýk duruluncaya kadar Dublin'e gidiyorum.

:32:49
Bay Barry...
:32:50
ben mesleðimde böyle çok hikaye duydum.
:32:53
Sizinki, haftalardýr dinlediklerim arasýnda
en ilginç ve dokunaklý olaný.

:32:58
Yine de ricanýzý yerine getiremeyeceðim.

Önceki.
sonraki.