Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:26
Burada neredeyse 20 altýn gine var baba.
:32:30
Hali vakti yerinde
genç bir centilmensiniz herhalde.

:32:36
Yüzbaþý Feeney,
annemin hayatta sahip olduðu bütün para bu.

:32:39
Bende kalsa olmaz mý?
:32:41
Ben de kanundan kaçýyorum.
:32:44
Düelloda bir Ýngiliz subayýný öldürdüm,
ortalýk duruluncaya kadar Dublin'e gidiyorum.

:32:49
Bay Barry...
:32:50
ben mesleðimde böyle çok hikaye duydum.
:32:53
Sizinki, haftalardýr dinlediklerim arasýnda
en ilginç ve dokunaklý olaný.

:32:58
Yine de ricanýzý yerine getiremeyeceðim.
:33:01
Ama bir iyilik yapabilirim.
:33:04
Normalde kendime alacaðým þu güzel çizmeleri
size býrakacaðým.

:33:09
Bir sonraki kasaba sadece 8 kilometre ötede.
:33:13
Size þimdiden yürümeye baþlamanýzý öneririm.
:33:15
Atým bende kalamaz mý?
:33:18
Ýsteðinizi kabul ederdim...
:33:19
ama bizler müþterilerimizden
daha hýzlý yol almalýyýz.

:33:24
Ýyi günler delikanlý.
:33:40
Artýk ellerinizi indirebilirsiniz Bay Barry.

Önceki.
sonraki.