Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:01
Ama bir iyilik yapabilirim.
:33:04
Normalde kendime alacaðým þu güzel çizmeleri
size býrakacaðým.

:33:09
Bir sonraki kasaba sadece 8 kilometre ötede.
:33:13
Size þimdiden yürümeye baþlamanýzý öneririm.
:33:15
Atým bende kalamaz mý?
:33:18
Ýsteðinizi kabul ederdim...
:33:19
ama bizler müþterilerimizden
daha hýzlý yol almalýyýz.

:33:24
Ýyi günler delikanlý.
:33:40
Artýk ellerinizi indirebilirsiniz Bay Barry.
:34:13
Son çarpýþmalarda
büyük baþarý göstermiþ olan...

:34:19
Tuðgeneral Charles Gale'in komutasýndaki
Piyade Alayý...

:34:23
günde bir þilin maaþla
emekliye ayrýlmayý hak eden...

:34:27
kýdemli askerlerinin yerini alacak
adamlar arýyor.

:34:33
Þerefli bir davaya hizmet ederek
centilmen olmaya hevesli...

:34:36
hür ve yetenekli bütün zeki genç erkekleri...
:34:41
orduya katýlmaya davet ediyoruz.
:34:45
Size, baþarýlarýnýz
ve iyi davranýþlarýnýz ölçüsünde...

:34:48
her tür imkaný vaat ediyoruz.
:34:52
Aranan özelliklere sahip olanlar...
:34:56
Majestelerinin ihsan ettiði
bir buçuk gine ikramiyeyi...


Önceki.
sonraki.