Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:13
Son çarpýþmalarda
büyük baþarý göstermiþ olan...

:34:19
Tuðgeneral Charles Gale'in komutasýndaki
Piyade Alayý...

:34:23
günde bir þilin maaþla
emekliye ayrýlmayý hak eden...

:34:27
kýdemli askerlerinin yerini alacak
adamlar arýyor.

:34:33
Þerefli bir davaya hizmet ederek
centilmen olmaya hevesli...

:34:36
hür ve yetenekli bütün zeki genç erkekleri...
:34:41
orduya katýlmaya davet ediyoruz.
:34:45
Size, baþarýlarýnýz
ve iyi davranýþlarýnýz ölçüsünde...

:34:48
her tür imkaný vaat ediyoruz.
:34:52
Aranan özelliklere sahip olanlar...
:34:56
Majestelerinin ihsan ettiði
bir buçuk gine ikramiyeyi...

:35:00
üniformalarý, silahlarý
ve askeri teçhizatý hemen alacaklar.

:35:04
Yaþasýn Kral George ve Ýngiltere.
:35:20
Düelloda adam öldürmüþ...
:35:22
ve kanundan kaçan
zor durumdaki bir genç adam için...

:35:27
Avrupa savaþlarýnda saygýnlýk kazanma þansý...
:35:31
talihin hoþ bir cilvesi gibiydi.
:35:34
Kral George'un adama ihtiyacý vardý,
nereden geldikleri o kadar da önemli deðildi.

:35:58
Hey çocuk! Çocuk!

Önceki.
sonraki.