Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:22
Hoþçakal güzel Lischen'im.
:57:31
Güle güle Redmond.
:57:37
Seni seviyorum.
:57:38
Seni seviyorum.
:57:41
Kendine iyi bak.
:57:47
Tanrý seninle olsun.
:57:54
Kalbini üniformalý bir erkeðe veren bir kadýn...
:57:59
oldukça çabuk sevgili deðiþtirmeye
hazýrlýklý olmalýdýr...

:58:02
yoksa sonu hicran olur.
:58:06
Barry gelip sahip çýkmadan önce,
Lischen'in kalbi de...

:58:11
defalarca yaðmalanýp iþgal edilmiþ
pek çok komþu kasabaya benziyordu.

:58:41
Beþ yýllýk savaþ süresince...
:58:45
þanlý Frederick, krallýðýndaki erkekleri
o derecede tüketmiþti ki...

:58:50
er toplayan adamlar tutmak zorunda kalmýþtý.
:58:52
Bunlar, çocuk kaçýrmak dahil
her tür suçu iþleyebilecek kiþilerdi.

:58:56
Bu sayede o müthiþ birliklerinde,
okkanýn altýna gidecek erler eksik olmuyordu.


Önceki.
sonraki.