Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:02
yoksa sonu hicran olur.
:58:06
Barry gelip sahip çýkmadan önce,
Lischen'in kalbi de...

:58:11
defalarca yaðmalanýp iþgal edilmiþ
pek çok komþu kasabaya benziyordu.

:58:41
Beþ yýllýk savaþ süresince...
:58:45
þanlý Frederick, krallýðýndaki erkekleri
o derecede tüketmiþti ki...

:58:50
er toplayan adamlar tutmak zorunda kalmýþtý.
:58:52
Bunlar, çocuk kaçýrmak dahil
her tür suçu iþleyebilecek kiþilerdi.

:58:56
Bu sayede o müthiþ birliklerinde,
okkanýn altýna gidecek erler eksik olmuyordu.

:59:33
Ýyi akþamlar bayým.
:59:36
Ben Yüzbaþý Potzdorf.
Kiminle konuþma þerefine nail oluyorum?

:59:41
Ýyi akþamlar. Ben Teðmen Fakenham,
Gale'in Piyade Alayýndan.

:59:46
Tanýþtýðýmýza memnun oldum.
:59:49
Size yardýmcý olabilir miyiz?
:59:52
Teþekkürler, ama acil haberler taþýyorum
ve yoluma devam etmem gerek.

:59:57
Yolculuk ne tarafa?

Önceki.
sonraki.