Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:33
Ýyi akþamlar bayým.
:59:36
Ben Yüzbaþý Potzdorf.
Kiminle konuþma þerefine nail oluyorum?

:59:41
Ýyi akþamlar. Ben Teðmen Fakenham,
Gale'in Piyade Alayýndan.

:59:46
Tanýþtýðýmýza memnun oldum.
:59:49
Size yardýmcý olabilir miyiz?
:59:52
Teþekkürler, ama acil haberler taþýyorum
ve yoluma devam etmem gerek.

:59:57
Yolculuk ne tarafa?
1:00:01
Bremen'e.
1:00:04
O halde siz kaybolmuþsunuz Teðmen.
1:00:07
Bremen ters istikamette.
1:00:10
Emin misiniz?
1:00:11
Evet.
1:00:14
Böyle olacaðý belliydi!
1:00:16
Yola çýkýþým o kadar ani oldu ki, emir erim
doðru düzgün bir harita hazýrlayamadý.

1:00:22
Anlýyorum.
1:00:26
Lütfen alýnmayýn Teðmen...
1:00:30
ama kimlik belgeleriniz yanýnýzda mý?
1:00:35
Evet, elbette.
1:00:38
Görebilir miyim?
1:00:42
Tabii.
1:00:49
Teþekkürler.

Önceki.
sonraki.