Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:03
Orduda geçirilen beþ yýl
ve oldukça yüklü bir hayat deneyimi...

:00:09
Barry'nin hayatýnýn ilk adýmý olan
aþk konusunda her tür romantik düþünceyi...

:00:14
kafasýndan uzaklaþtýrmýþtý.
:00:17
Þimdi tek düþündüðü, ondan önce
pek çok centilmenin de yaptýðý gibi...

:00:22
hali vakti yerinde bir kadýnla evlenmekti.
:00:26
Ve þu iþe bakýn ki, çoðunlukla olduðu gibi...
:00:29
bu düþünceler, bir hanýma göz koymasýyla
ayný zamana denk geldi.

:00:33
Bu kadýn, Barry'nin hayatýnýn dramýnda
önemli bir rol oynayacaktý.

:00:39
Lyndon Kontesi...
:00:42
Ýngiltere'de Bullingdon Vikontesi...
:00:44
Ýrlanda'da Lyndon Þatosu Baronesi.
:00:48
Büyük bir serveti olan çok güzel bir kadýn.
:00:53
Bu kadýn Sir Charles Lyndon'ýn eþiydi.
:00:57
Bath Þövalyesi...
:00:59
birkaç Avrupa sarayýnda
III. George'un temsilcisi.

:01:04
Tekerlekli sandalyede bir sakat...
:01:07
gutun ve bir sürü hastalýðýn pençesinde
tükenmiþ bir adam.

:01:12
Leydi Hazretlerinin papazý Bay Runt...
:01:15
annesine aþýrý düþkün,
hüzünlü küçük Vikont Bullingdon'ýn...

:01:20
eðitimiyle ilgileniyordu.

Önceki.
sonraki.