Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:22
Bu ceket en iyi kalite kadifeden yapýlmýþtýr.
:21:25
Baþtan aþaðý gümüþ iplikle zarifçe iþlenmiþtir.
:21:28
Bundan daha iyi kadife dokunmamýþtýr,
daha iyisini hiçbir yerde bulamazsýnýz.

:21:33
Affedersiniz beyler.
:21:38
Günaydýn hayatým.
:21:42
Çocuklarý köye gezmeye götürüyoruz.
Çay zamanýna döneriz.

:21:46
Ýyi eðlenceler. Sonra görüþürüz.
:21:48
Güle güle küçük Bryan.
:21:54
Lord Bullingdon.
:21:58
Annene göz kulak ol.
:22:06
Hadi bakalým, babana güzel bir öpücük ver.
:22:19
Lord Bullingdon...
:22:21
babaya böyle mi davranýlýr?
:22:28
Lord Bullingdon, dilinizi mi yuttunuz?
:22:33
Benim babam Sir Charles Lyndon'dý.
Baþkalarý unuttuysa da, ben onu unutmadým.

:22:40
Lord Bullingdon, babanýza hakaret ettiniz!
:22:44
Madam, siz babama hakaret ettiniz.
:22:52
Hayatým, bize biraz izin verir misin?
Özel olarak konuþmamýz gerekiyor.

:22:56
Beyler.

Önceki.
sonraki.