Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:06
Hadi bakalým, babana güzel bir öpücük ver.
:22:19
Lord Bullingdon...
:22:21
babaya böyle mi davranýlýr?
:22:28
Lord Bullingdon, dilinizi mi yuttunuz?
:22:33
Benim babam Sir Charles Lyndon'dý.
Baþkalarý unuttuysa da, ben onu unutmadým.

:22:40
Lord Bullingdon, babanýza hakaret ettiniz!
:22:44
Madam, siz babama hakaret ettiniz.
:22:52
Hayatým, bize biraz izin verir misin?
Özel olarak konuþmamýz gerekiyor.

:22:56
Beyler.
:23:10
Bir.
:23:14
Ýki.
:23:32
Altý.
:23:42
Lord Bullingdon...
:23:45
seninle hep dostane bir iliþkimiz olsun istedim.
:23:49
Ama þunu açýklýða kavuþturalým:
:23:52
Sana, bana davrandýðýn gibi davranýrým.
:23:56
Daha önce bir Lorda sopa atmamýþtým...
:23:59
ama beni zorlarsan, bu iþe çabucak alýþýrým.

Önceki.
sonraki.