Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:10
Bir.
:23:14
Ýki.
:23:32
Altý.
:23:42
Lord Bullingdon...
:23:45
seninle hep dostane bir iliþkimiz olsun istedim.
:23:49
Ama þunu açýklýða kavuþturalým:
:23:52
Sana, bana davrandýðýn gibi davranýrým.
:23:56
Daha önce bir Lorda sopa atmamýþtým...
:23:59
ama beni zorlarsan, bu iþe çabucak alýþýrým.
:24:05
Söyleyeceðin bir þey var mý?
:24:10
Hayýr.
:24:15
Gidebilirsin.
:24:17
Barry'nin fikrince,
ki düþüncelerinde pek haksýz sayýlmazdý...

:24:21
Bullingdon daha en baþýnda
ona savaþ ilan etmiþti...

:24:26
ve bunun ardýndan gelen kötü sonuçlar da...
:24:29
tamamen Bullingdon'ýn marifetiydi.
:24:34
Þimdi seni gerçek bir büyücü
yapacaðým Bryan.

:24:37
Sana varolmayan düðümü göstereceðim.
:24:41
Bullingdon büyüyüp erkek oldukça...
:24:45
Barry'ye yönelik nefreti yoðunlaþarak...
:24:49
giderek artan anne düþkünlüðüne
eþit hale geldi.

:24:52
Çok iyi Bryan. Selam ver bakalým.
:24:57
Onu masaya koy. Saðol.

Önceki.
sonraki.