Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:05
Söyleyeceðin bir þey var mý?
:24:10
Hayýr.
:24:15
Gidebilirsin.
:24:17
Barry'nin fikrince,
ki düþüncelerinde pek haksýz sayýlmazdý...

:24:21
Bullingdon daha en baþýnda
ona savaþ ilan etmiþti...

:24:26
ve bunun ardýndan gelen kötü sonuçlar da...
:24:29
tamamen Bullingdon'ýn marifetiydi.
:24:34
Þimdi seni gerçek bir büyücü
yapacaðým Bryan.

:24:37
Sana varolmayan düðümü göstereceðim.
:24:41
Bullingdon büyüyüp erkek oldukça...
:24:45
Barry'ye yönelik nefreti yoðunlaþarak...
:24:49
giderek artan anne düþkünlüðüne
eþit hale geldi.

:24:52
Çok iyi Bryan. Selam ver bakalým.
:24:57
Onu masaya koy. Saðol.
:25:00
Bryan'ýn sekizinci yaþ gününde
yerel aristokrasi, ekabir ve çocuklarý...

:25:07
saygýlarýný sunmaya geldiler.
:25:09
Ýçi de dýþý da bomboþ.
:25:12
Elini tepesinde gezdir. Orada bir þey var mý?
:25:17
Harika! Harika, renkli ipek mendiller!
:25:21
Selam ver Bryan, çok baþarýlýydýn.
:25:24
Çok güzel.
:25:25
Bakalým kulaðýnýn arkasýnda bir þey var mý?
:25:28
Evet, varmýþ.
:25:29
Küçük bir top. Bunu yok edelim.
:25:31
Gitti.
:25:32
Ýþte burada, dirseðimin arkasýnda.
:25:37
Elini yeþil ipek mendilim üzerinde gezdir.
:25:40
Bakalým sihirli bir çiçek yaratabilecek miyiz?
Olur mu sence?

:25:45
Ýþte geliyor.
:25:48
Gökkuþaðýnýn renklerinde.
:25:50
Biliyor musun Bryan, gökkuþaðýnýn
bütün renkleri bir tek renk yaratýr.

:25:55
Büyülü kutumda hiçbir þey yok.
:25:57
Beyaz rengi yaratýrlar.
:25:59
Ve iþte benim...

Önceki.
sonraki.