Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:00
Bryan'ýn sekizinci yaþ gününde
yerel aristokrasi, ekabir ve çocuklarý...

:25:07
saygýlarýný sunmaya geldiler.
:25:09
Ýçi de dýþý da bomboþ.
:25:12
Elini tepesinde gezdir. Orada bir þey var mý?
:25:17
Harika! Harika, renkli ipek mendiller!
:25:21
Selam ver Bryan, çok baþarýlýydýn.
:25:24
Çok güzel.
:25:25
Bakalým kulaðýnýn arkasýnda bir þey var mý?
:25:28
Evet, varmýþ.
:25:29
Küçük bir top. Bunu yok edelim.
:25:31
Gitti.
:25:32
Ýþte burada, dirseðimin arkasýnda.
:25:37
Elini yeþil ipek mendilim üzerinde gezdir.
:25:40
Bakalým sihirli bir çiçek yaratabilecek miyiz?
Olur mu sence?

:25:45
Ýþte geliyor.
:25:48
Gökkuþaðýnýn renklerinde.
:25:50
Biliyor musun Bryan, gökkuþaðýnýn
bütün renkleri bir tek renk yaratýr.

:25:55
Büyülü kutumda hiçbir þey yok.
:25:57
Beyaz rengi yaratýrlar.
:25:59
Ve iþte benim...
:26:01
güzel beyaz tavþaným.
:26:06
Bryan, çok baþarýlýydýn. Selam ver bakalým.
:26:33
Kalelerine týrmandýk,
duvardan önce ben atladým.

:26:37
Adamlarým benim arkamdan atladýlar.
:26:39
Tam 23 tane dev gibi öfkeli adam,
kýlýç ve tabancalarla, adam boðazlayarak...

:26:45
kalelerine düþüverince
Fransýzlarýn suratýný görecektin.

:26:51
Üç dakika içinde,
top gülleleri kadar fazla kafa...

:26:54
býrakmýþtýk arkamýzda.
:26:57
Sonra soylu Prens Henry'miz
bizi ziyarete geldi.


Önceki.
sonraki.