Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:01
güzel beyaz tavþaným.
:26:06
Bryan, çok baþarýlýydýn. Selam ver bakalým.
:26:33
Kalelerine týrmandýk,
duvardan önce ben atladým.

:26:37
Adamlarým benim arkamdan atladýlar.
:26:39
Tam 23 tane dev gibi öfkeli adam,
kýlýç ve tabancalarla, adam boðazlayarak...

:26:45
kalelerine düþüverince
Fransýzlarýn suratýný görecektin.

:26:51
Üç dakika içinde,
top gülleleri kadar fazla kafa...

:26:54
býrakmýþtýk arkamýzda.
:26:57
Sonra soylu Prens Henry'miz
bizi ziyarete geldi.

:27:01
''Bunu kim yaptý?'' Ben hemen öne çýktým.
:27:06
''Kaç kafa kestin?'' dedi.
:27:09
''On dokuz'' dedim,
''birkaç tanesini de yaraladým.''

:27:13
Gözyaþlarýna boðulmadýysa ne olayým.
:27:17
''Asil, soylu adam'' dedi.
:27:20
''Al sana 19 altýn gine, kestiðin her kafa için.''
:27:25
Buna ne dersin?
:27:26
Kafalar sende mi kaldý?
:27:30
Hayýr, onlar daima Kralýn malýdýr.
:27:33
Bana bir hikaye daha anlatsana.
:27:35
Yarýn anlatýrým.
:27:37
Yarýn benimle kaðýt oynar mýsýn?
:27:40
Tabii oynarým. Þimdi uyu bakalým.
:27:47
Mumlarý yanýk býrakýr mýsýn?
:27:49
Bryan, büyük çocuklar mumla uyumaz.
:27:53
Karanlýktan korkuyorum.
:27:55
Hayatým, korkacak bir þey yok ki.
:27:59
Ama mumlarýn yanýk olmasý hoþuma gidiyor.

Önceki.
sonraki.