Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:01
''Bunu kim yaptý?'' Ben hemen öne çýktým.
:27:06
''Kaç kafa kestin?'' dedi.
:27:09
''On dokuz'' dedim,
''birkaç tanesini de yaraladým.''

:27:13
Gözyaþlarýna boðulmadýysa ne olayým.
:27:17
''Asil, soylu adam'' dedi.
:27:20
''Al sana 19 altýn gine, kestiðin her kafa için.''
:27:25
Buna ne dersin?
:27:26
Kafalar sende mi kaldý?
:27:30
Hayýr, onlar daima Kralýn malýdýr.
:27:33
Bana bir hikaye daha anlatsana.
:27:35
Yarýn anlatýrým.
:27:37
Yarýn benimle kaðýt oynar mýsýn?
:27:40
Tabii oynarým. Þimdi uyu bakalým.
:27:47
Mumlarý yanýk býrakýr mýsýn?
:27:49
Bryan, büyük çocuklar mumla uyumaz.
:27:53
Karanlýktan korkuyorum.
:27:55
Hayatým, korkacak bir þey yok ki.
:27:59
Ama mumlarýn yanýk olmasý hoþuma gidiyor.
:28:02
Peki, o zaman yanýk kalsýnlar bakalým.
:28:06
Teþekkürler babacýðým.
:28:08
Ýyi geceler.
:28:31
Ah Redmond!
:28:33
Sevgili oðlumun hakký olduðunu bildiðim
bir konuma eriþmiþ olduðunu görmek ne güzel.

:28:41
Ýþte bunun için
diþimden týrnaðýmdan arttýrýp onu eðittim.

:28:46
Küçük Bryan çok tatlý bir çocuk.
:28:49
Sen de debdebe içinde yaþýyorsun.
:28:52
Eþin çok þanslý olduðunun farkýnda.
:28:54
Bir Dükle evlenmiþ olsaydý,
bu kadarýna sahip olamazdý.

:28:59
Ama ya benim yabani Redmond'umdan
ve eski moda Ýrlandalýlýðýndan...


Önceki.
sonraki.