Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:02
Peki, o zaman yanýk kalsýnlar bakalým.
:28:06
Teþekkürler babacýðým.
:28:08
Ýyi geceler.
:28:31
Ah Redmond!
:28:33
Sevgili oðlumun hakký olduðunu bildiðim
bir konuma eriþmiþ olduðunu görmek ne güzel.

:28:41
Ýþte bunun için
diþimden týrnaðýmdan arttýrýp onu eðittim.

:28:46
Küçük Bryan çok tatlý bir çocuk.
:28:49
Sen de debdebe içinde yaþýyorsun.
:28:52
Eþin çok þanslý olduðunun farkýnda.
:28:54
Bir Dükle evlenmiþ olsaydý,
bu kadarýna sahip olamazdý.

:28:59
Ama ya benim yabani Redmond'umdan
ve eski moda Ýrlandalýlýðýndan...

:29:03
sýkýlacak olursa...
:29:07
ya da ölüverirse...
:29:10
oðlum ve torunumu
nasýl bir gelecek bekleyecek?

:29:15
Kendine ait tek kuruþun yok...
:29:19
ve onun imzasý olmadan
hiçbir iþe giriþemiyorsun.

:29:24
O ölürse bütün mal mülk
genç Bullingdon'a gidecek.

:29:31
O da seni pek sevmiyor.
:29:34
Yarýn meteliksiz kalabilirsin.
:29:37
Sevgili Bryan da üvey
aðabeyinin insafýna kalýr.

:29:45
Sana bir þey söyleyeyim mi?
:29:48
Senin ve oðlunun gerçekten güvenceye
sahip olmasýnýn bir tek yolu var.

:29:54
Bir unvan edinmelisin.
:29:58
Seni Lord Lyndon olarak görmeden
içim rahat etmeyecek.


Önceki.
sonraki.