Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:03
sýkýlacak olursa...
:29:07
ya da ölüverirse...
:29:10
oðlum ve torunumu
nasýl bir gelecek bekleyecek?

:29:15
Kendine ait tek kuruþun yok...
:29:19
ve onun imzasý olmadan
hiçbir iþe giriþemiyorsun.

:29:24
O ölürse bütün mal mülk
genç Bullingdon'a gidecek.

:29:31
O da seni pek sevmiyor.
:29:34
Yarýn meteliksiz kalabilirsin.
:29:37
Sevgili Bryan da üvey
aðabeyinin insafýna kalýr.

:29:45
Sana bir þey söyleyeyim mi?
:29:48
Senin ve oðlunun gerçekten güvenceye
sahip olmasýnýn bir tek yolu var.

:29:54
Bir unvan edinmelisin.
:29:58
Seni Lord Lyndon olarak görmeden
içim rahat etmeyecek.

:30:05
Önemli dostlarýn var.
:30:07
Bu iþlerin nasýl yapýldýðýný sana söylerler.
:30:11
Çünkü iyi bir zamanlamayla
ve doðru bir uygulamayla...

:30:15
para her þeyi halleder.
:30:20
Aslýnda Barry bu iþlerin nasýl yapýldýðýný
bilen biriyle tanýþmýþtý.

:30:26
Bu kiþi, seçkin avukat
ve eski hükümet bakaný...

:30:31
Lord Hallam'dý.
:30:33
Pek çok baþkasý gibi
onunla da kumar masasýnda tanýþmýþtý.

:30:39
Acaba on üçüncü Wendover Kontunu
tanýyor musunuz?

:30:44
Tanýdýðýmý sanmýyorum.
:30:46
Bu asilzade Majestelerinin Kabinesindeki
centilmenlerden biridir.

:30:51
Sayýn Kralýmýz kendisiyle
bayaðý yakýn iliþki içindedir.

:30:58
Fikrimce, onun peþine düþmeniz akýllýca olur.

Önceki.
sonraki.