Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:05
Önemli dostlarýn var.
:30:07
Bu iþlerin nasýl yapýldýðýný sana söylerler.
:30:11
Çünkü iyi bir zamanlamayla
ve doðru bir uygulamayla...

:30:15
para her þeyi halleder.
:30:20
Aslýnda Barry bu iþlerin nasýl yapýldýðýný
bilen biriyle tanýþmýþtý.

:30:26
Bu kiþi, seçkin avukat
ve eski hükümet bakaný...

:30:31
Lord Hallam'dý.
:30:33
Pek çok baþkasý gibi
onunla da kumar masasýnda tanýþmýþtý.

:30:39
Acaba on üçüncü Wendover Kontunu
tanýyor musunuz?

:30:44
Tanýdýðýmý sanmýyorum.
:30:46
Bu asilzade Majestelerinin Kabinesindeki
centilmenlerden biridir.

:30:51
Sayýn Kralýmýz kendisiyle
bayaðý yakýn iliþki içindedir.

:30:58
Fikrimce, onun peþine düþmeniz akýllýca olur.
:31:02
Bir unvan elde etmek için
güvenebileceðiniz baþlýca kiþi odur.

:31:09
Ben birini korumam altýna aldým mý
Bay Lyndon, o kiþi güvende demektir.

:31:14
Artýk onlarla ilgili bir sorun kalmamýþtýr.
:31:17
Benim dostlarým en iyi kiþilerdir.
En erdemlileri demek istemiyorum...

:31:23
ya da elbette ki en erdemsiz olanlar,
ya da en zekiler...

:31:26
ya da en aptallar,
en zengin ya da en asil olanlar deðil.

:31:30
Ama en iyiler.
:31:31
Kýsacasý haklarýnda hiç þüphe olmayanlar.
:31:36
Ne kadar zaman alacaðýný söyleyemem.
:31:40
Takdir edersiniz ki, kolay bir mesele deðil.
:31:43
Ama topraklarý ve yýlda 30.000 sterlin
geliri olan her centilmen...

:31:48
bir unvana sahip olmalýdýr.
:31:54
O sýrada arkamda
hiç tanýmadýðým biri duruyordu.

:31:58
Ona baktým, bana dedi ki:

Önceki.
sonraki.